Avis legal

Als efectes del que preveu la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, (d'ara endavant, la LSSICE), es posa en coneixement de l'usuari, (d'ara endavant, l'USUARI ), que accedeix a aquesta pàgina web amb el domini, https://adsuarlegal.com/, (d'ara endavant, la WEB), la següent INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL

 

Prestador del Servei:
IOLANDA ADSUAR PRIET
Domicili social: Carrer Bolívia 115, 08018 de Barcelona
Adreça d'accés: Carrer Bolívia 115, 08018 de Barcelona
NIF: núm. 53.080.228T
Col·legiada núm. 28.860 a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona
Correu: yoliads@hotmail.com
Telèfon: 625 611 428

 

Així mateix, YOLANDA ADSUAR informa a l'USUARI dels següents termes i condicions:

1. Condicions generals dús de la web
Els continguts, activitats comercials i serveis, en general, prestats a través de la WEB estan sotmesos als termes i condicions previstos en aquest “Avís Legal” (d'ara endavant, l'AVÍS) i compleixen amb la legislació espanyola vigent, en especial, amb l'esmentada LSSICE, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquests dades (d'ara endavant, la RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (d'ara endavant, la LOPD GDD).

En conseqüència, el simple accés i la utilització de la WEB per qualsevol persona implica l'atribució de la condició d'USUARI i l'acceptació plena de tots els termes i condicions recollits en aquest AVÍS des del mateix moment que s'accedeix a la WEB.

L'accés a la WEB, així com la sol·licitud de tota mena d'informació són totalment gratuïts.

2. Tractament de les dades segons les finalitats
YOLANDA ADSUAR obté dades de caràcter personal a través dels formularis de contacte de la web, de les persones que remetin alguna consulta, sol·licitud i/o comentari.
De conformitat amb la normativa vigent en Protecció de dades, en concret, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, les dades de caràcter personal facilitades a YOLANDA ADSUAR a través del present portal web passaran a formar part dels seus sistemes dinformació que compleixen amb les mesures de seguretat exigides a fi de garantir la confidencialitat, integritat, seguretat i recuperació de la informació.
Les finalitats per a les quals es demanen aquestes dades són les de poder donar resposta a les seves consultes referents als serveis que oferim.
A més, de la resposta puntual a les vostres consultes, podrem, si ens autoritza, remetre-li informació divulgativa que pogués ser d'interès per mitjans electrònics.
Les vostres dades es conservaran durant el termini que consti Ut. inscrit per rebre la informació sol·licitada, sent el seu consentiment revocable, aquest podrà ser retirat en qualsevol moment a través del link que acompanya cada enviament per comunicar-nos la seva BAIXA o bé a través d'un correu electrònic a l'adreça yolanda@adsuarlegal.com. Des d'aquell moment ja no rebrà cap comunicació per part nostra.
No es procedirà a la comunicació ni cessió de les vostres dades, en cap cas.
Teniu dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les vostres dades personals, per tant, teniu dret a accedir a les vostres dades personals (Dret d'Accés), teniu dret a rectificar les dades inexactes (Dret de Rectificació) oa sol·licitar la vostra supressió (Dret de supressió) quan les dades ja no siguin necessàries, té dret a exercitar la seva oposició al tractament de dades (Dret d'oposició), a exercitar el seu dret a la limitació al tractament, així com tindrà dret a la portabilitat de les seves dades, de ser el cas. Tot això mitjançant escrit dirigit a les nostres adreces d'accés al Carrer Bolívia 115, 08018 de Barcelona, Espanya o bé a través del correu electrònic yolanda@adsuarlegal.com de conformitat amb el procediment dels articles 15 a 23 del Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 dabril de 2016.
Així mateix, us informem del vostre dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades (www.aepd.es) d'entendre vulnerat algun d'aquests drets
YOLANDA ADSUAR, declara tenir implementades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.
Per protegir la intimitat dels USUARIS, queda prohibit enviar qualsevol dada referent a la seva ideologia, religió, creences, origen racial i vida sexual a través dels nostres formularis.
Així mateix, us informem que, en cap cas, es realitzaran decisions individuals automatitzades ni elaboració de perfils.

3. Política de correus comercials
D'acord amb la LSSICE, YOLANDA ADSUAR no realitza pràctiques de correu brossa, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'USUARI.
Així mateix, s'informa a l'USUARI que, d'acord amb la LSSICE, les seves dades poden ser utilitzades per enviar-li els esmentats correus comercials per via electrònica, sense el seu consentiment previ, sempre que versin sobre productes o serveis similars als que inicialment van ser objecte de contractació o consulta. Això no obstant, l'usuari o client es pot oposar en qualsevol moment a l'enviament dels correus comercials esmentats mitjançant comunicació escrita adreçada al domicili social de YOLANDA ADSUAR oa l'adreça de correu electrònic que consten a la informació general d'aquest AVÍS.

4. Links i hipervincles
Des de la pàgina web de https://adsuarlegal.com/, de vegades, es podrà accedir a altres pàgines web, a través de links, o hipervincles. YOLANDA ADSUAR no es fa responsable de l'estat de les polítiques de seguretat, privadesa i protecció de dades de caràcter personal, recomanant als usuaris que, si accedeixen a aquestes pàgines, s'informin en primer lloc del contingut de les mateixes.

Com que YOLANDA ADSUAR no té control sobre aquests llocs i recursos, l'usuari accepta i acorda que el titular de la web no serà responsable de la disponibilitat d'aquests llocs i recursos externs, i no els dóna suport ni és responsable o té obligació legal per el contingut, comercialització, productes o altres materials als llocs o recursos, o disponibles des dels mateixos. L'usuari accepta i acorda que YOLANDA ADSUAR no serà responsable ni estarà obligat, directament o indirectament, per cap dany o pèrdua causada per, o en connexió amb l'ús o confiança en qualsevol contingut, béns o serveis disponibles a través de qualsevol lloc o recurs .

5. Informació sobre recursos tècnics
YOLANDA ADSUAR no garanteix l'accés continu als continguts de la seva pàgina web, ni l'absència de virus i/o altres components nocius al web o als seus servidors, ni tampoc la correcta visualització o descàrrega que es pot veure impedida, dificultat o interrompuda per factors o circumstàncies alienes a lempresa.

L'empresa no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis produïts per interferències, interrupcions o desconnexions al sistema que siguin aliens al seu control ni tampoc de possibles danys causats al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software) com a conseqüència de l'accés a la web . Per tant, l'accés a la nostra pàgina web i la navegació per aquesta es fa sota la responsabilitat de l'usuari
YOLANDA ADSUAR proporciona als Usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís legal oa qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment lliurement.

Data de la darrera publicació: 21 de febrer de 2024

ca